หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.04/ว 590 ลว. 12 กันยายน 2562 เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 1 2 3 4 5 9 11