ขอให้แก้ไข หรือชี้แจง ความผิดปกติของข้อมูลในการนำส่งเงิน กบข. ประจำเดือนสิงหาคม 2562

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำข้อมูล และนำส่งเงินให้แก่ กบข. โดยผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 นั้น กบข.ตรวจสอบพบความผิดปกติของข้อมูลที่ได้รับจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ขอให้ท่านโปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและโปรดแจ้งผลการตรวจสอบกลับไปยัง กบข. เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป