ที่ สธ 0208.04/ว 1970 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 เรื่อง การจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวต่อเนื่องและการปรับค่าจ้างประจำปี

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 การดำเนินการของส่วนราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 คู่มือการปรับค่าจ้างประจำปีลูกจ้างชั่วคราว หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับค่าจ้างประจำปี
ของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558

Download (PDF, 301KB)