กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
ตั้งแต่วันที่ 1-8 ตุลาคม 2562