ที่ สธ 0208.10/ว 1941 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

Download (PDF, 4.37MB)