กรมการแพทย์ รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน

ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน

กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ภารกิจด้านอำนวยการ สถาบันโรคผิวหนัง

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 กันยายน 2562