กองพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/ รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพยาบาล ระดับปฏิบัติการ/ ระดับชำนาญการ

ตำแหน่งนักวิชาการพยาบาล ระดับปฏิบัติการ/ ระดับชำนาญการ

จำนวน 2 ตำแหน่ง

ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562