ด่วนที่สุด สธ 0208.02/ว 1920 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่อง แจ้งการพิจารณาการขอใช้ตำแหน่งว่าง ขอรับการจัดสรรตำแหน่ง การปรับปรุงตำแหน่ง

Download (PDF, 300KB)

หมายเหตุ เอกสารแนบส่งให้กับผู้รับผิดชอบเขต