ด่วนมาก ที่ สธ 0208.04/ว 1928 ลงวันที่ 3 กันยายน 2562การเพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน อธิบดีทุกกรม/อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก/ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ/
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 การดำเนินการของส่วนราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คู่มือการเพิ่มค่าจ้างประจำปีพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (เอกสารหมายเลข 1 -8) คู่มือระบบ HROPS เพิ่มค่าจ้างประจำปี พนักงานกระทรวงสาธารณสุุข

Download (PDF, 303KB)