โรงพยาบาลเลิดสิน มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ หรือชำนาญการ / ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ/ ตำแหน่งนักโภชนากรปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน/ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน

  1. ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ หรือชำนาญการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์

  2. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์

  3. ตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์

  4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและแผนงานประเมินผล ภารกิจด้านอำนวยการ