โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2562