โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่1

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1

ตั้งแต่วันที่ 9 – 17 กันยายน 2562