ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการให้ทำงานในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข และรายงานผลการจ้างงานคนพิการประจำปี พ.ศ.2562 ที่ สธ 0208.03/ว 557 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 – 12

ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการให้ทำงานในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข และรายงานผลการจ้างงานคนพิการประจำปี พ.ศ.2562
หนังสือสำนักงานปลัดกระมรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.03/ว 557 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 – 12

Download (PDF, 699KB)

ดาวน์โหลด >>หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ 0208.03/ว 1899 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562