ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/ รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ระดับปฏิบัติการ/ ชำนาญการ/ ชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งนายแพทย์ระดับปฏิบัติการ/ ชำนาญการ/ ชำนาญการพิเศษ

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2562