กลุ่มภารกิจอำนวยการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2562 (แบบ สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (แบบ สขร.1)