ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานคนพิการให้ทำงานในหน่วยงาน ของกระทรวงสาธารณสุข และรายงานผลการจ้างงานคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2562 ที่ สธ 0208.03/ว 553 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรียน อธิบดีกรมทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หัวหน้าสำนักรัฐมนตรี และอธิบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานคนพิการให้ทำงานในหน่วยงาน
ของกระทรวงสาธารณสุข และรายงานผลการจ้างงานคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2562
ที่ สธ 0208.03/ว 553 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562

เรียน  อธิบดีกรมทุกกรม  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หัวหน้าสำนักรัฐมนตรี  และอธิบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ว553 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562