ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานคนพิการให้ทำงานในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข และรายงานผลการจ้างงานคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2562 เรียน ผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานคนพิการให้ทำงานในหน่วยงาน
ของกระทรวงสาธารณสุข และรายงานผลการจ้างงานคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2562
ที่ สธ 0208.03/ว 667 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562

เรียน  ผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ว667 ลงวันที่ 29สิงหาคม 2562