ประกาศฯ กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนและเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน กรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข/สำนักคณะกรรมการอาหารและยา/หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี/
สถาบันพระบรมราชชนก/วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร/กอง/
และหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

 

          สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ

เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทบริหารระดับสูง

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือก

ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนและเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 14 ตำแหน่ง

 

Download หนังสือเวียนและประกาศฯ 

  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.10/ ว 118 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561

 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนและเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 12 มกราคม 2561