รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมกองกฎหมาย อาคาร 6 ชั้น 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลดไฟล์รายงานการประชุม <<<คลิก