ย้ายข้าราชการและโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น) จำนวน 7 ราย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 

          ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น จำนวน 7 ราย รายละเอียดตามสำเนาคำสั่งที่ 10 – 11/2561

ลงวันที่ 5 มกราคม 2561

 

 

Download เอกสารและสำเนาคำสั่ง 

      หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0208.10/ว 47 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561

      สำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 10/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561

      สำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 11/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561