ย้ายข้าราชการและโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น) จำนวน 7 ราย

เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน 

        อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข

        เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

        ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก

        ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

        หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี 

 

          ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น จำนวน 7 ราย รายละเอียดตามสำเนาคำสั่งที่ 10 – 11/2561

ลงวันที่ 5 มกราคม 2561

 

 

Download เอกสารและสำเนาคำสั่ง 

      หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0208.10/ว 11 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561

      สำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 10/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561

      สำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 11/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561