ด่วนที่สุด สธ 0208.02/ว 581 ลว.23 สิงหาคม 2562 เรื่อง แนวทางการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญตามมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ.2562-2565)

Download (PDF, 666KB)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ส่งให้ผู้รับผิดชอบเขตสุขภาพโดยตรงแล้ว