กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดวันสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ด้านนโยบายและแผนประกันสุขภาพ) รายละเอียดตาม Link ด้านล่างนี้

ประกาศวันสอบสัมภาษณ์