ด่วนที่สุด “การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

เรียน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 14 ตำแหน่ง

 

รายละเอียดสามารถ download ได้ตามเอกสารด้านล่างนี้ 

  หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.10/ว 31 ลว. 15 ม.ค. 2561

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  ใบสมัคร