ด่วนที่สุด “การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่ง

ประเภทอำนวยการ ระดับต้น หรือประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

เพื่อเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

จำนวน 14 ตำแหน่ง โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 23 มกราคม 2561

 

รายละเอียดสามารถ download ได้ตามเอกสารด้านล่างนี้ 

  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.10/ว 134 ลว. 15 ม.ค. 2561

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  ใบสมัคร