เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมโครงการอบรมฯ