ที่ สธ 0208.04/ว 540 ลว.20 สิงหาคม 62 เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่งและสถานที่ปฏิบัติงานพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 1,5,6,7,8,12