แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมและกำหนดการประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข
ขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2562
ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 5 ชั้น 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข