ขอให้แก้ไข หรือ ชี้แจง ความผิดปกติของข้อมูลในการนำส่งเงิน กบข. ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

             ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำข้อมูล และนำส่งเงินให้แก่ กบข. โดยผ่าน
ระบบจ่ายตรงเงินเดือน
และค่าจ้างประจำ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 นั้น
กบข. ตรวจสอบพบความผิดปกติของข้อมูลที่ได้รับจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ
จำนวน 409 ราย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
             ขอให้ท่านโปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและโปรดแจ้งผล
การตรวจสอบกลับไปยัง กบข. เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด