โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี รับโอน รับย้ายข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม
กลุ่มงานเวชศาสตร์สารเสพติด ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2562