รายงานข้อมูลสมาชิก กบข. ที่มีข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูล กบข. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำข้อมูลและนำส่งเงินให้แก่ กบข. โดยผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 นั้น กบข. ตรวจสอบพบความผิดปกติของข้อมูลที่ได้รับจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอให้ท่านโปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและโปรดแจ้งผลการตรวจสอบกลับไปยัง กบข. เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

 

ตัวอย่างเอกสาร

สามารถดาวน์โหลดได้บริเวณมุมขวาบนของเอกสาร