ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.10/ว 1808 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริหารสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Download (PDF, 198KB)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ

ใบสมัคร

แบบสรุปผลงานทางวิชาการที่จะส่งประเมิน