ติดตามมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการรอบ 12 เดือน (ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.11/ว 536 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562)

Download (PDF, 943KB)