กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่มิใช่ชุมชนชายฝั่ง) จำนวน 6 ตำแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่เป็นผู้แทนชุมชนชายฝั่ง) จำนวน 6 ตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 2-31 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ