สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562