รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย