ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย