สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ        จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562