ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.10/ว 494 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง

Download (PDF, 748KB)

คุณสมบัติ

ใบสมัคร

แบบรับรองประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย