ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.10/ว 1724 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง

Download (PDF, 701KB)

คุณสมบัติ

ใบสมัคร

แบบรับรองประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย