ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.10/ว 1723 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง

Download (PDF, 684KB)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ

                      รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความต้องการของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

    แบบรับรองประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย