กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี รับโอนข้าราชการ

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1505 จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562