สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562

แบบฟอร์มขอย้าย แบบฟอร์มขอโอน