กรมคุมประพฤติ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562