โรงพยาบาลสิงหนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับโอน รับย้าย ข้าราชการ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 สิงหาคม 2562

ใบขอโอน ใบขอย้าย ใบสมัคร