สธ 0208.04/ว500 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง

เรียน ผู้ตรวราชการเขตสุขภาพที่ 7 / ผู้ตรวราชการเขตสุขภาพที่ 9 / ผู้ตรวราชการเขตสุขภาพที่ 11

เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2

Download (PDF, 95KB)