เอกสารประกอบการบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกกบข. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปี 2562

เอกสารประกอบการบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกกบข.สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปี 2562
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9