ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เลื่อนวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เลื่อนวันสอบสัมภาษณ์

เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

Download (PDF, 430KB)