ย้ายข้าราชการ ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน และให้รักษาการในตำแหน่ง (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

รายละเอียดตามสำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 12 – 14 / 2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 และ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 11 /2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561

 

Download เอกสารและคำสั่ง Click

 หนังสือแจ้งเวียนกรมทุกกรม (ว12 ลว. 8 ม.ค. 2561)

 หนังสือแจ้งเวียนจังหวัดทุกจังหวัด (ว49 ลว. 8 ม.ค. 2561)

 หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด (แจ้งให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ)

 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 12/2561 ลว. 5 ม.ค. 2561

 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 13/2561 ลว. 5 ม.ค. 2561

 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 14/2561 ลว. 5 ม.ค. 2561

 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารรสุขที่ 11 /2561 ลว. 5 ม.ค. 2561