การย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะพิจารณาดำเนินการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Download (PDF, 850KB)

รายละเอียดสามารถ Download ได้ ตาม link ด้านล่าง

———————————————————————————————————————————-

 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.10/ว 1644 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

 หลักเกณฑ์การย้ายสับเปลี่ยนฯ

 ตำแหน่งจะว่าง ณ 1 ตุลาคม 2562

 รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกัน 4 ปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 31 ตุลาคม 2562

  แบบแสดงความจำนงฯ ขอย้าย

  แบบแสดงความจำนงฯ ขออยู่ปฏิบัติราชการที่เดิม